Piszemy o naturoterapii od ponad 30 lat
|
Logowanie »

Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

Jeśli w regulaminie występują podane niżej określenia i definicje to należy rozumieć je następująco:

 1. Właściciel serwisu”- wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10.

 2. Uzdrawiacz” - miesięcznik, wydawany przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Uzdrawiacz”, oraz wszystkie jego specjalne, okazjonalne wydania.

 3. Poradnik Uzdrawiacza” - miesięcznik, wydawany przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Poradnik Uzdrawiacza”, oraz wszystkie jego specjalne, okazjonalne wydania.

 4. Biblioteczka” - książka w formie poradnika zdrowotnego, wydawana przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Biblioteczka Poradnika Uzdrawiacza”, oraz wszystkie jej specjalne, okazjonalne wydania.

 5. Kalendarz” - cykliczne wydawnictwo rocznikowe w formie kalendarza, wydawane przez wydawnictwo „Ambrozja” Barbara Ordyk, z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 55/10, pod nazwą „Poradnik Uzdrawiacza. Wydanie Specjalne. Kalendarz Medycyny Naturalnej”.

 6. Internetowy Serwis Wydawnictwa Ambrozja” - jest to odpowiednik tradycyjnego wydania publikacji wymienionych w punktach 2-5, jednakże mogą występować różnice pomiędzy wydaniem internetowym a tradycyjnym. Internetowy Serwis Wydawnictwa „Ambrozja” prowadzony jest pod adresem URL: www.uzdrawiacz.com.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL.

 7. Katalog Artykułów” - baza tekstów, umieszczonych w Internetowym Serwisie Wydawnictwa „Ambrozja”.

 8. Użytkownik” - osoba, która korzysta z Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”

I. Przepisy ogólne.

 1. Wydawnictwo „Ambrozja” udostępnia w ramach internetowego serwisu artykuły w obrębie swojej statutowej działalności oraz stara się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i dostarczać im wiadomości, zgodnie z założeniami wolnej prasy oraz środków przekazu społecznego.

 2. Właściciel serwisu udostępnia posiadane artykuły na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, danych osobowych i praw własności intelektualnej oraz zapewnia, że jego działania, podejmowane w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu pozostaną zgodne z tymi przepisami.

 3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostosowania się przez Użytkownika do przepisów regulaminu, oraz za szkody powstałe w wyniku ich nieznajomości.

 4. Wszystkie teksty, grafiki oraz zdjęcia opublikowane i zamieszczane na stronie Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83), do którego autorskie prawa majątkowe przysługują właścicielowi serwisu.

 5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie artykułów bez zezwolenia właściciela serwisu. Wszelkie prawa zabronione.

 6. Zabrania się przede wszystkim kopiowania całych artykułów lub ich części z zamiarem udostępniania ich publicznie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy (Dz.U. nr 24, poz. 83).

 7. Wszystkie artykuły zamieszczone w Internetowym Serwisie Wydawnictwa Ambrozja mają charakter informacyjny. Rady zamieszczone w nich mogą być wykorzystywane wyłącznie pod nadzorem lekarza i nie zwalniają one od leczenia medycznego.

 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”. Przerwa taka ma na celu wprowadzenie zmian technicznych i naprawienie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu serwisu. Właściciel serwisu zobowiązuje się by przerwy te ograniczyć do koniecznego minimum.

 9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom trzecim, zwłaszcza za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu. Wszelkie roszczenia osób trzecich wobec właściciela serwisu o naprawę szkody powstałej z powodu działania Użytkownika ponosi Użytkownik. Użytkownik jest także zobowiązany do zwrotu właścicielowi serwisu wszelkich ewentualnych kosztów wynikających z naprawienia szkody oraz wydatków z tytułu postępowania sądowego.

II. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika jest Barbara Ordyk Wydawnictwo Ambrozja, Łobzowska 55/10, 31-139 Kraków.

 2. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane, gromadzone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i wykorzystywane jedynie do celów realizacji dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym czytania internetowych wersji artykułów;
  • obsługi zgłoszeń, np. przez formularz kontaktowy;
  • kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności, wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • zapisywania danych w plikach cookies.

 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie, informując Właściciela serwisu mailowo pod adresem: kontakt@uzdrawiacz.com.pl.

 5. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim oraz używane do innych celów bez jego zgody. Dane osobowe gromadzone będą jedynie do celów realizacji usługi dostępu do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja, w tym do usługi czytania artykułów w formie elektronicznej.

 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, Właściciel serwisu stosuje mechanizm CAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników strony internetowej nie noszą znamion zachowań robotów.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy podanych przez siebie danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się mailowo e-mail: kontakt@uzdrawiacz.com.pl lub listownie na adres pocztowy: Wydawnictwo Ambrozja, Łobzowska 55/10, 31-139 Kraków.

 8. Właściciel serwisu gwarantuje spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać, gdy:
  • zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • jego dane nie będą już potrzebne Właścicielowi serwisu, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł;
  • jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 9. Właściciel serwisu przechowuje dane osobowe Użytkownika przez czas obowiązywania umowy zawartej między nimi, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 10. Właściciel serwisu zobowiązuje się nie przetwarzać automatycznie (w tym w formie profilowania) danych osobowych Użytkownika?

 11. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż jest to potrzebne, by Użytkownik otrzymał dostęp do Internetowego Serwisu Wydawnictwa Ambrozja.

 12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Właściciela serwisu do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

III. Zasady stosowania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Użytkownika.

 1. Za pliki cookies rozumiemy dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowych Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Stosowane w ramach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. W ramach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja” wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne (session cookies), są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • pliki cookies stałe (persistent cookies), przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stałe pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

 4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ma także możliwość ograniczenia ich stosowania, a także całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.

 5. Właściciel serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 6. Zmian ustawień, o których mowa w pkt. 4 Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Przepisy końcowe.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany przepisów regulaminu. Wszelkie modyfikacje treści regulaminu będą ogłaszane na stronach Internetowego Serwisu Wydawnictwa „Ambrozja”.

 2. Niniejszy regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym jest Sąd właściwy terytorialnie dla strony pozywanej.

 3. Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać spór polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony, przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Strona www.uzdrawiacz.com.pl korzysta z plików cookies celem ułatwienia korzystania z serwisu. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności lub określ warunki przechowywania/dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.